ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ ހުރިހާ ބަލި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ގދ. ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ, އެ ރަށުގައި ހުންނަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރާ ހުރިހާ ބަލި މީހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ތިނަދޫ އޯއީސީން ނިންމައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މެނޭޖަރ އަދި ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރު , ޑރ އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށުމާއި އެކު ފަރުވާއަށް ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އަދި ފަރުވާ ދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކުރެވޭ ހުރިހާ ބަލި މީހުންގެ ސާމްޕަލް ތަށް ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށާއި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެވޭ ބަލި މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމުގައި ވެސް ޑރ އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ނެގޭ ސާމްޕަލްތަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެހޮސްޕިޓަލްގެ ލެބުން ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫގެ މަޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ބަލި ފެނުމާއި އެކު ތިނަދޫ މިވަގުތު އޮތީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ތިނަދޫއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 29 އަށް އަރާފައި އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް