ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރި ކޮވިޑް ޕޭޝަންޓަކަށް ނޫސްވެރިއެއްގެ ފުރައްސާރަ!

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޕޭޝަންޓު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ކުރި ޕޯސްޓު --

ގދ. ތިނަދޫ ގައި ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތަކުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުން, ނޫސްވެރިއަކު އެމީހާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފިއެވެ.

ފުރައްސާރަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ޕޮޒިޓިވް ނަތީޖާ ލިބުނު ކޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޭޝަންޓަކަށެވެ. އެ ޕޭޝަންޓު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވިކަން އެނގުމާއެކު ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމާއި, ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އޭނާ ގޮސްފައިވާ ތަންތަން ހާމަކޮށް އާންމުކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ އާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮވިޑް ހޮޓްލައިނަށް ގުޅައި މައުލުމާތު ދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށް އެހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އާންމު ކުރުމުން, ތިނަދޫގައި ހިންގާ އައްޑޫ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެ ޕޭޝަންޓަށް މަލާމަތްކޮށް ފުރައްސާރަކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ނޫސްވެރިޔާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފަރާތަށް ހިތްވަރުދީ ދެއްކި ރީތި މިސާލަށް ތައުރީފް ކުރަމުންނެވެ.

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވަނީ އޭޕްރިލް 24ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، އެ ފަރާތްތަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ފަރާތެއް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެކޭސް އާ ގުޅުމެއް ނެތް އެހެން ކޭސްތަކެއްވެސް ތިނަދޫ އިން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މިވަގުތު ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓިނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރި 04 ފަރާތަކާއި އެފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 06 ފަރާތެއްގެ އިތުރުން މާލެއިން ތިނަދޫއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ 6 ފަޅުވެރިންނާއި އެފަރާތްތަކާ ކޮންޓެކްޓްވި 1 ފަރާތަކާއި, ބޯޓުގެ އިހާގެ އިތުރު ދެ މީހަކާއި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ އިތުރު ތިން މީހަކާއެކު ޖުމްލަ 22 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

 

ކޮމެންޓް

6 Responses

  1. ތިކަހަލަ މަރަމޯލު ނޫސްވެރިން. ކޮންތާކުން ކޯސްހަދައިގެން އައިމީހެއް. ނޫހުގެ ނަން ހާމަކުރަން ގޮވާލަން

  2. ރައްޓެއްސަކަސް ޖޯކު ޖެހުމަށް ހައްދެކެ އޯވު. ބޮޑެ ބައްލެކެ ޖެހުނެމެއި ހޯ ދުޢާ ނުކޮޓެ މަލާމާތެ ކަޑަ ހީ. *** ނޫހަކު ލޭއި އެއްތެކެ ނޫންވިޔަސް އެމީހަކުން އޭބޫ ޕްރޮފެޝަނަލީ އަދި އެޑިއުކޭޓެޑް މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ނާތަހުޒީބު ކޮޅެ އަމަލާ.

  3. ކޯސް ކޮންމި ތާކުން ހެދިޔަސް ނާތަހުޒީބު ވެފަ ހިތުން މާ މަޖާ ވީމަ ވާނީ މިހެން ދޯ. އަހަރުން އޭއޯ ގެ ހުރިހާ ހަބަރެއްވެސް ކިޔަން. ކިތައްމެ ފުރިހަމަ ލިޔުމެއް ލިޔުނެއްކަމަކު އަމަލުން/ އެޓިޓިއުޑް ހަމަ ޒީރޯ.

  4. ވަރަށް ޒިއްމާދާރު ކަން ކުޑަ ލިއުމެއް. ނޫސްވެރިޔާ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމެއް ބަޔާން ކޮށެއް ނުދެވުނު.ވަކި ނޫހަކާ ޖައްސާލިޔަސް ތީ ބޮޑުވަރެއް.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް