ޖަޒީރާ ބޯޓަށް އަރާފޭބި ފަރާތްތަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެދެފި

ގދ ތިނަދޫއަށް އޭޕްރިލް 27 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިންދަތުރުކޮށްފައިވާ ޖަޒީރާ ބޯޓަށް އެއްވެސް ބޭނުމަކު އަރާ ފައިބާފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދެފިއެވެ.

އެހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ޖަޒީރާ ބޯޓަށް އެއްވެސް ބޭނުމަކު އަރާ ފައިބާފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންއާއި ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ވަނީ އެދިފައި އެވެ. ތިނަދޫ ކޮވިޑް ހޮޓްލައިން އަކީ 7934641 އެވެ.

ޖަޒީރާ ބޯޓުން ނެގި 6 ސާމްޕަލެއް މިއަދު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެފައި އެވެ. މިއާއި އެކު ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ މި ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ތިނަދޫ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައިވާ އިރު މިވަގުތު ތިނަދޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 17 އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް