މޮނީޓަރިންގ އުސޫލާ ޚިލާފުވުމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ މުވައްޒަފަކަށް އަމުރުކޮށްފި

ގދ ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެވިފައި އޮތް ދަނޑިވަޅެއްގައި މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ޑިއުޓީއަށް ނުކުންނަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފި އެވެ.

މީސް މީޑީއާގައި މިހާރު ދަނީ މިކަމާ ގުޅޭ ސްކްރީންޝޮޓްތަކެއް ދައުރުވަމުންނެވެ. މި ސްކްރީންޝޮޓް " ގާފު " ނިއުސް ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލިބިފައި އެވެ.

އެވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީއިން ފޮނުވި މެސެޖުގައިވަނީ މޭ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑެއްދޫ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހުސެއިން ފަޔާޒްގެ ޑިއުޓީ މާވަރުލު އެއާޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑިއުޓީއަށް ހާޒިރުނުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެބްޒެންޓު ދުވަހެއް ކަމުގައި ބުނެ އެމުވައްޒަފަށް އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ.

މި މެސެޖު އެމުވައްޒަފަށް ފޮނުވާފައިވަނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންޗާޖުކަން މެސެޖުގެ ތިރީގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މި ސްކްރީންޝޮޓް ހިއްސާކުރަމުން އެމުވައްޒަފު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަނިވާރިންގެ ނިމުން ހިތިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތުގައި ތިނަދޫއިން ފޭބުމަކީ އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލާއި ހިލާފުވުން ކަމަށްވެސް އޭނާވަނީ ބުނެފައި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކޮމެންޓް

8 Responses

  1. އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކާޑެއްދޫ މުވައްޒަފުން އެއީ ކީއްކުރަން ތިބޭ ބަޔެއް؟ބޮޑު މުސާރަދީފަ ބައިތިއްބާފަ އެތިބެނީ ކީއްކުރަން؟އެމީހުން ޒިންމާ އަދާ ކުރޭބާ؟ކާގޯ ބަލާ ގޮއްސަ ޓާމިނަލް ނުހުޅިވިގެން ތިބެން އެބަޖެހޭ ކިތެންމެ ފަހަރަކު.ޑިއުޓީއަކު ނުތިބޭ .އެކަމަކު އަށެއްކަ މީހުން ޑިއުޓީއަށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު.

  2. ކާގޯއަކީ ޓާމިނަލްގަ ގުދަންކުރަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތް. ދޮގު އިލްޒާމް ސެކިއުރިޓީން ބޮލުގަ އެޅުވުން ހުއްޓާލުމައް އިލްތިމާސް ކުރަން. ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކާ އުޅޭ.

  3. އޭ ދުންބޯ ޓާމިނަލަކީ ކަލޭމެން ކާގޯ ބަހައްޓަން ޖެހޭތަނެއް ނޫން. ފްލައިޓް ނިމުނީމަ ޓާމިނަލް ހުސްވާންޖެހޭނެ. ގަމާރު ނަންބަރު ވަން.

  4. ތިޔައީ ކަލޭ ދުން ބޮއެގެން ހުރީމަ ކަލެއަށް ވާނުވާ ނޭގޭތީ ތިހިން ތިވަނީ. ކާގޯ ހުޅުވަނީ ބުރާންޗާ އެވިއޭސަން ކޮމާންޑަކުން ނޫން

  5. ކޮމެންޓް ކުރާ އިރު ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ކޮމެންޓް ކުރައްވާ. ކާރގޯ ދޫކުރުމަކީ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ މުއައްޒަފުންގެ ޒިންމާ އެއް ނޫން، އަދި ކާރގޯ ގުދަން ކުރުމައް އެއަރލައިން އައް ސްޓޯރޭޖް ގުދަން ހުރޭ، ކާރގޯ މެނޭޖް ކުރުމަކީ އެއަރލައިން މުއައްޒަފުންގެ ޒިންމާ އެއް، ފްލައިޓް ނޯންނަ ގަޑި ތަކުގައި ޓާރމިނަލް ހުންންނަން ޖެހެނާ ތަޅު ލެވިފަ

  6. ފެރީ އޮންނަންޔާ ޑިއުޓީތަކަށް އެރެންވާނެ. ފެރީ އޮވެފަ ޑިއުޓީ ދަންފަޅިއަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ އެވާނީ ނައަންނަ ދުވަހަކަށް….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް