ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ޒިންމާތައް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އާއި މަޖިލީހަށް ނުދޭން ފާސްކޮށްފި

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިއުލާން ކުރެވޭ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބާރު ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ގޮތަށް އަދި ބާރުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަވާލު ނުކުރާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާޙިދު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ ބާރު ނުދެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ގަރާރުގެ ރުހުން ހޯދަން ނުފޮނުވަން ވެސް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެ އިސްލާހުތަކަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއެވެ.

އެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ 37 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 31 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި އިރު ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 2 މެންބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް