ތިނަދޫ ކޭސް 06: މާފުށީ 13 ނަންބަރު ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ

ގދ. ތިނަދޫގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ޑްރޯން ޝޮޓެއް -

ގދ. ތިނަދޫ 06 ވަނަ ކޭސް އާ ގުޅިގެން، ތިނަދޫ މާފުށީ ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 13 ނަންބަރު ސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެވުމަށް ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދިލައްވައިފިއެވެ.

އެކޭސްގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރެވެމުން ދާއިރު، 16 އެޕްރިލް 2021 އިން ފެށިގެން، ތިނަދޫ މާފުށީ ސަރަހައްދުން ދޫކުރެވިފައިވާ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން " 13 ނަންބަރު ސައިޓް "އަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ކޮވިޑް ހޮޓްލައިން 7934641 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ މައުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

"ގާފު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ތިނަދޫގެ 6ވަނަ ކޭސްއަކީ ދިހަ ދުވަހުގެ ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވެ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ނެގުނު ރިލީޒިންގ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި ފަރާތެކެވެ. އަދި މިފަރާތަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

މިމަހު 24ވަނަ ދުވަހު ތިނަދޫއިން ވަނީ ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ފައްސިވެފައި އެވެ. އަދި މިތަނުން ފައްސިވި މީހަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަރަންޓީނުގައި ނެތް ފަރާތެއް ފައްސިވުމާއި އެކު ތިނަދޫ ވަނީ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެނެވިފައި އެވެ.

މިވަގުތު ގދ. ތިނަދޫގައި ކަރަންޓިނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރި 04 ފަރާތަކާއި އެފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 06 ފަރާތާއެކު، ޖުމްލަ 10 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ކޮބާހޭ ތޮކިޔާ މާފުށި13؟ ކޮން ފަރާތެއްގެ ބިމެއްތޯ؟ އެވަރަށް ބުނަން ނުކެރެންޏާ، މެޕުން ބޮޅުއަޅާލައި ފާހަގަ ކޮށްދޭންވީ ނޫންތޯ. މިހާވަރުވެސް ކުރަން ނުކެރެޏާ މާފުށި13 ކިޔާފައި އަގަ ނުގަޅާ ތިބޭ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް