ދިރާގު ޕޭ، ފިއެސް ސިސްޓަމްސްގެ ސޮފްޓްވެއާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ދިރާގު ޕޭ އިން ޕޮއިންޓު އޮފް ސޭލްސް (ޕީއޯއެސް) ސިސްޓަމްގެ ފިއެސް ސޮފްޓް ވެއާއިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އައިޑީޒީ ލިންކް އާއި އިންޓަގްރޭޓް ކޮށްފި އެވެ.

މި ހިދުމަތާއި އެކު ދިރާގު ޕޭ ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، ޕީއޯއެސް ސޮފްޓް ވެއާ ގެންގުޅޭ "އައިޑީޒެޑްލިންކް" ގެންގުޅޭ ފިހާރަތަކުގައި ފައިސާ ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި ނިޒާމުން ފިއެސްގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސޭލް ނިމުމާއެކު ދިރާގު ޕޭއިން ކަސްޓަމަރުގެ ފޯނަށް އޯޓީޕީއެއް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޯޓީޕީ ދިނުމާއެކު ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެވެ. އަދި އޮންލައިން ކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ޕީއޯއެސް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގު ޕޭ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެވެ. އަދި އެ އިންޓަގްރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދިރާގުގެ ބިލް ދައްކައި ރީލޯޑް ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ދިރާގުގެ ޕްރޮޑަކްޓް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ނަހުޝަން ވިދާޅުވީ އެ އިންޓަގްރޭޝަންގެ ސަބަބުން އައިޑީޒީ ލިންކް ބޭނުން ކުރައްވާ ވިޔަފާރި ތަކުން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދިރާގުޕޭއިން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާގުޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަ ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް