ތިނަދޫގައި މީހަކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފަ ހުރި ގެއަކަށް މީހަކު ވަތް މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައިހުރި ގެޔަކަށް މީހަކު ވަތް މައްސަލައެއް ހޫނު ވެއްޖެ އެވެ.

އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ގާފުގެ ނޫސްވެރިޔާ މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަހައްދަށް ގޮސް ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ހިލާފުވި މީހާ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި އެވެ. އަދި އެމީހާވެސް ވަނީ ހޯމް ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކަރަންޓީނު އުސޫލާއި ހިލާފަށް މީހަކު ވަދެފައިވަނީ ގދ ތިނަދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގައި ހުރި ގެއަކަށެވެ.

ތިނަދޫގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް ކްލަސްޓާރ އަކީ ހޯމް ކަރަންޓީނާއި ހިލާފުވުމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކްލަސްޓާރ އެކެވެ. މިވަގުތު ތިނަދޫގައި ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދަކީ 4 ކެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. އިއުލާނެއް ނުޖަހާ ދެން ކިހިނެއް އެނގޭނީ. ކައުންސިލުން އަންގަމީ އެއީ ޕޮލިހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް