ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިޑިއާއި ޕާޓިޝަން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސިޑިއަކާއި ޕާޓިޝަނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ  މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ގެޒުޓުގައި އިއުލާންކޮށްފައި އެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 މެއި އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަނީ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި އެވެ.

އަދި މައުލޫމާތު ސެޝަނަނަށްފަހު  13 މެއި 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ އަގުތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައި އެވެ.

ނަމަވެސް އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް