އެލައިޑުން ތާޑްޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެލައިޑުން ރޯދަމަހާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ " ރޯދަމަހާއި ރޯއްޖާ " ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ތާޑްޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގައި  ތާޑްޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް 145ރ. އަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުރިން 750ރ. އަށް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު 475ރ. އަށް ލިބޭނެ އެވެ. އެލައިޑުން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރިން ވިއްކަމުން ގެންދިޔައީ 175ރ. އަށެވެ.

މި އިންޝުއަރެންސަކީ އެކްސިޑެންޓެއް ވުމުން ތިންވަނަ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުން އުޅަނދަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބިދޭ ޕޮލިސީ އެކެވެ.

 އާ އަގުތަކާއި އެކު ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް އެ ކުންފުނީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމާއި އޮފީހަށް ގޮސް ވެސް ނެގޭނެ އެވެ. މި އިންޝުއަރެންސް ދައްކަން ޖެހެނީ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އެވެ.

ތާޑްޕާޓީ އިންޝުއަރެންސަކީ ގާނޫނަކުން ލާޒިމް ކުރާ އިންޝުއަރެންސެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް