ޖިންސީ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް ކަންބޮޑުވުމާއި ގުޅުމެއްވޭ!

އިންސާނާ ކަންބޮޑުވުމުން އެގޭ އަސަރު ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވެއެވެ. މީހާ ރުޅިގަދަ ވުމާ ބަލި ވުމާއި އަދި އެހެނިހެން ކުދި ކުދި އަލާމާތްތަށް ވެސް ފެނެއެވެ. ހަމަމިހެން ކަންބޮޑުވުމުން ޖިންސީ ބާރު ވެސް ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތަފާތު މަރުހަލާތަކަށް ކަންބޮޑުވުމުން އަސަރު ކުރެއެވެ. މިގޮތުން ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ކުޑަވުން، ފުރިހަމައަށް ޖިންސީ އެދުމުގެ އެންމެ މައްޗަށް ވާސިލްނުވުން ނުވަތަ އޭގެ ކުންނަށް ވާސިލްނުވުން މިނޫންވެސް އެތައްކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން ދެއެވެ. މާނައަކީ ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް އޭނާގެ ހާލަތު ބަދަލުވެއެވެ.

ކަންބޮޑުވުން ފަދަ ކަންތައް ކުޑަކުރަން ދީ އުޅޭ ބައެއް ބޭސްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ނުރަގަޅު އަސަރެއް ޖިންސީ ގުޅުމަށް ފޯރުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ކައިވެނިތައް ވެސް ރޫޅިގެންދާ އެއްސަބަބަކީ ވެސް މިއެވެ.

އެހެންކަމުން ކިތައްމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރިއަސް، އަދި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން ދިރިއުޅުމުގައި ލައިގަތަސް ހަށިގަނޑަށް ލިބެންޖެހޭ އަރާމު ދޭށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް ވަގުތެއް ކަސްރަތު ކުރުމުގައިއާއި ހިތްހަމަ ޖެހިލުމަށް ހުސް ކޮށްލާށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ޖިންސީގޮތުން ނުކުޅެދިގެންވާ މީހަކަށް ބަދަލުވެދާނެއެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް