އެއާޓެގް – އެޕަލްގެ އެންމެ އަގުހެޔޮ ޕްރޮޑަކްޓު

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އެޕަލް ބްރޭންޑުގެ އެންމެ އާ އަދި އެންމެ އަގުހެޔޮ ޕްރޮޑަކްޓު ކަމުގައިވާ އެއާޓެގް ދައްކާލައިފި އެވެ.

އެއާޓެގް ދައްކާލައިފައިވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެޕަލް ކުންފުނީގެ "ސްޕްރިންގް ލޯޑަޑް" އިވެންޓުގައިއެވެ.

އެޕަލްގެ އެއާޓެގަކީ ވޮލެޓާއި، ތަޅުދަނޑިއްޗާއި އަދި ދަބަހުގައި އަޅުވާލެވޭ، ބްލޫތޫޓް ޓްރެކާއެކެވެ. އެއާޓެގް އަޅުވާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި އެޕަލްގެ ފައިންޑް މައި އައިފޯން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެކްކޮށްލެވެ އެވެ. އެޕަލް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އައިފޯން 11 އަދި އައިފޯން 12 ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ އެތި އޮތީ ކިހާ ދުރު މިނެއްގައި ކަން ވެސް ބުނެދެ އެވެ.

މި އެއާޓެގްތައް ގަންނަ އިރު ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަސްޓަމައިޒްކޮށްލެވެ އެވެ. އަދި ބޭނުންނަމަ ޓެކްސްޓެއް ނުވަތަ އިމޯޖީއެއް އެއާޓެގަށް ޕްރިންޓްކޮށްލެވެ އެވެ.

އެޕަލް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ސެކުއިރިޓީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނައިގެން، ގަންނަ ކަސްޓަމަރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނެ ޑިވައިސްއެއް ކަމަށެވެ.

އެއާޓެގެއް ވަކިން ގަންނަން ލިބޭ އަގަކީ 29 ޑޮލަރެވެ. ނަމަވެސް ހަތަރު އެއާޓެގްގެ ސެޓެއް 99 ޑޮލަރަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެޕަލްއިން ވަނީ ބުނެފައި އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް