ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު %5އަށް ވުރެ މަތީގައި 6 ރަށެއް!

ފޮޓޯ ސަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު 5 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީގައި މާލެ ފިޔަވާ 6 ރަށެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ(އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދު ފިޔަވާ، ކޮވިޑް ކޭސްތައް ފަސް އިންސައްތައަށްވުރެ މަތި ރަށްތަކަކީ

  • ބ. މާޅޮސް
  • ޅ. ނައިފަރު
  • ތ. ވޭމަންޑޫ
  • ކ. ހުރާއާއި
  • ކ. ދިއްފުށި
  • އދ. މާމިގިލި

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް އަޅައިފައިވާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް މިމަހުގެ 16 ވަނަދުވަހު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން އާބާދީގެ %60 މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ހަމަވެފައިވާނަމަ، އެ ރަށަކަށް ކަރަންޓީނުވުމަކާ ނުލައި މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އާބާދީގެ %60 މީހުންނަށް ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ހަމަވެފައިނުވާ ރަށްރަށަށް ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް، 14 ދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މިހާރު ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެރަށެއްގައި ބަލި އުޅޭ ނިސްބަތް ނުވަތަ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް %5 އަށްވުރެ މަތި ރަށްތަކުން އެނޫން ރަށަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ ޕީ.ސީ.އާރް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއި އެކުއެވެ. އަދި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކުދިން ދަތުރުކުރަން ޖެހޭނީ ޕީ.ސީ.އާރް ނެގެޓިވް ނަތީޖާއާއެކުގައި ކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ދިން ލުއިތަކުގައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް