ދިރާސީ އާއަހަރު ފެށުން އޮގަސްޓު 10 ގައި

ދިރާސީ އާ އަހަރު އޯގަސްޓް 10 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުންނަމަ، ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނީ އޯގަސްޓް 10 އިން ޑިސެމްބަރު 23 އަށެވެ. މިޑްޓާމް ޗުއްޓީ ވާނީ އޮކްޓޫބަރު 17ގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ޗުއްޓީ ވާނީ 26 ޑިސެމްބަރުން ޖެނުއަރީ 13، 2022 އަށެވެ.

ދެ ވަނަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 އިން ޖޫން 30 އަށެވެ. މިޑްޓާމް ޗުއްޓީ ވާނީ އޭޕްރީލް ތިނަކުން، އޭޕްރީލް ހަތް ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ދެ ވަނަ ޓާމު ޗުއްޓީ ވާނީ 30 ޖޫން އިން ފެށިގެންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް