ތިނަދޫގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ކުވެއިތު ފަންޑުގެ އެހީތެރިކަން!

ގދ ތިނަދޫގައި އަލަށް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްއަށް ކުވައިތު ފަންޑުން ފަންޑުކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިލް މިހެން ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހް ކުރުމަށްޓަކައި ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުވެއިތް ފަންޑުން ފަންޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކިހާވަރެއް ކަމެއް އާދިލް ވިދާޅުވެފައި ނުވެއެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫގައި އަލަށް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝިއަރީހޮސްޕިޓަލް އަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ކުވެއިތު ފަންޑުން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އަލަށް ގާއިމް ކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި އެކު ކުވެއިތު ފަންޑާއި ދެމެދު މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާކަން އާދިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔުން " އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 90 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ވަނީ ހިމަނާފައިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅައި ނިމިފައެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް އެރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު ހިއްކި ބިމުން ތިން ލައްކަ އކަފޫޓުގެ ބިމެއް ވެސް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހަދާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަބަބުން ތިނަދޫ އާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި މި ސަރުކާރުން ވަނީ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަށް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިއެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަން ވީލިކާ ނުވީފެހޭ ރަގަޅެ! އެކެބައި އެހެން ރަޓަކު ނޯޑައަި!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް