ޒަހާއަށް އިތުބާރުކުރައްވަން ޖާބިރު ނިންމަވައިފި

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ނަގަން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސޮއި އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ.

ޖާބިރު ސޮއި އަނބުރާ ނެންގެވިކަން ވަނީ ސީޓީއަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް ދަންނަވާފައި އެވެ. ޖާބިރުގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނި ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކަމަނާއަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާ ނުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގެއްލުން ލިބި އަދި ވަޒީރަކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރައްވާނަމަ ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަކަށްވާތީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަތިވެރި ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ހަޒާނާ ހުޅުވާލުމާއި ދަނޑުވެރިންނަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާތީ މި ވަގުތަށް މިނިސްޓަރު ޒަހާއަށް އިތުބާރުކޮށް އިތުބާރު ނެތް މައްސަލާގައި ކޮށްފައިވާ ސޮއި އަބުރާ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

ޖާބިރުގެ ސިޓީގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ފުރިހަމަަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހު ޖާބިރު ހިމެނޭހެން ދިހަ މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވާ ހުށައެޅުއްވި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ މަސްވެރިންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފުއްދި، އަދި މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ނުދެވި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ހޯދާ ނުދެވި މަސްވެރިންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނާނެ ގޮތް ނުހަދާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ނެރެވޭ ފައިދާ ބޮޑު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށްދީ، ކަންނެލި ޖަގަހަތަކާއި ގޭދޮށު ފެކްޓްރީތައް ގާއިިމު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތަކެއް ނަމަވެސް އެ ވައުދުތައްވެސް ފުއްދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު އަދާނުކުރެވޭތީ އެކަމަަނާ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަކީ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތަކަށްވެސް އިތުރު ނިކަމެތި ކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ ޒަހާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ހުށައަޅާ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ވަނީ ޒަހާއަށް މައްސަލައިގެ ނޯޓިސް ފޮނުވާފައެވެ.

އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅެނި 10 މެންބަރުން ސޮއި ހަމަކޮށްގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން ޖާބިރުގެ ސޮއި އަނބުރާ ނެންގެވުމާއި ގުޅިގެން ދެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ޖާބެ ތިހެއްދެވިގޮތަކުން ޖާބެގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ. އަނެއްކާ ވިކުނީބާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް