ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް – މައުމޫން

ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 25 މާރިޗުގައި ސަރުކާރުން ގެޒެޓު ކުރެއްވި ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ގަވާއިދު އެމަނިކުފާނު ބެއްލެވުމަށްފަހު އެގަވާއިދުގައި ދީނީގޮތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިމިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިގާނޫނުގައި ދީނާއި ހިލާފު ކަންތަށްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ގާނޫނުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމާބެހޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ ގޮތް ގާއިމު ކުރުމުގެ އިތުރުން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމަށް އަމަލުކުރާނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް