އުފެއްދުންތަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ލިބެން ހުންނާނެ- މިފްކޯ

މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯގެ އެންމެ ގިނަ އުފެއްދުން އުފައްދާ ސައިޓް ޅ.ފެލިވަރު 24 މާރޗް 2021 ވަނަ ދުވަހުން މޮނީޓަރިންގްއަށް ވަނީ ލައިފައެވެ. މިހާތަނަށް އެރަށުން ވަނީ 66 މީހުން ފައްސިވެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އަކަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި ފައްސިވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ފެލިވަރުގައި ހުރި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރިޔަށް އޮތީ ރަމަޟާންމަސް ކަމަށް ވެފައި މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނޭކަމަށް އެކުންފުނި ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ހުރިހާ އުފެއްދުންތަށްވެސް މާލެއާއި އަދި މިފްކޯގެ އެހެނިހެން ސެންޓަރުތަކުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ލިބެން ހުންނާނޭ ކަމަށްވެސް އެކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހަކީ މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑިމާންޑް އެހެންމަސްތަކާއި ހިލާފަށް ބެޑުވެގެން ދާ މަހެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް