ތިނަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އުދައެރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ – ރައީސް

ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ގދ ތިނަދޫ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އިރުމަތީ ފަރާތުން އުދައެރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ އިން ގދ އަތޮޅު އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކު ރޭ ބޭއްވި ރައްވެހިފަތިސް ޖަަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން އުދައެރުމުގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމާއި، އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތިނަދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސަރަހައްދީ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި އެކު އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

" އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައި މިއޮތީ، އެތަނަށް އަންނާނެ ބޮޑު ބަދަލެއް" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގދ ތިނަދޫއަށް އުދަ އަރާ އެއް ސަބަބަކީ އެރަށުގެ ބަދަރުގައި ބޭރުތޮއްޓެއް ނެތުމާއިި ފަސްގަނޑު ތިރިރަށަކަށްވުމުން ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން އުދަ އަރާ ގަޑިތަކުގައި ތިނަދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ ގިނަ އުޅަނދުފަހަރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައެވެ.

ކޮމެންޓް

3 Responses

  1. ވޯޓާއި ދިމާކޮށް ތިކަހަލަ ކިތެންމެމަޅިޔެއްވެސް ޖަހާނެ.އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ބޯކާލަން އިނގޭނެ.މިގައުމު ދަރާވިކިއްޖެ.ސިޔާސީ ބޭނުމުގަ ގައުމު ވިއްކާލައިފި.އަދިވެސް ގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ މިފަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގަ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ.އެހެންނޫނިއްޔާ ފަހުން ރޯންޖެހިދާނެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް