ގައްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ގދ ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު، ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އިއްޔެ މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައި އެވެ. އަދި ހެލްތް ސެންޓަރުތަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުޅިން އާ ޢިމާރާތްތަކާއެކު އެވެ.

ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލްތަލް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމިފައިވާކަމަށާ، މިކަމަށް ހިންގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ދިރާސާތައްވެސް ނިމިފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކުރެހުންތަކާ ބީއޯކިއު، ހިލޭސާބަހަށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވީ ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާގެ އެހީތެރިކަމުގައިކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރައްވައެވެ. އަދި މި ކުރެހުންތަށް ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާއި މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައި އެވެ.

ގައްދޫގެ އިތުރުން އިތުރު 11 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި އެވެ. އެގޮތުން ހއ.އިހަވަންދޫ، ހއ.ހޯރަފުށި، ހދ.ހަނިމާދޫ، ށ.މިލަންދޫ، ނ.ވެލިދޫ، ނ.ކެނދިކުޅުދޫ، ބ.ތުޅާދޫ، ޅ.ހިންނަވަރު، ފ.ނިލަންދޫ، ތ.ވިލިފުށި އަދި އދ.މާމިގިލީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަށް ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި އެވެ.

ގދ އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ އެންމެ ހޮސްޕިޓަލަކުންނެވެ. އެއީ ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅުގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްވެސް ނިންމާފައި އެވެ. އެގޮތުން ހުވަދޫގައި ތަރައްގީކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްވެސް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުންވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކީވެސް ރަށުފެންވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް