ރައީސް ޞާލިހް މަގާމުން ދުރުކުރަން ގޮވައިލާ ގަރާރެއް އިދިކޯޅު ކޯލިޝަނުގެ ކައުންސިލަށް

ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަން ކުރައްވާތީ އެމަނިކުފާނު މާޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަންނަނީ މިކަމަށް ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާއާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އުތުރު ތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ އިހުމާލުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭތިއްބުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރާއްޖޭގައި 60 އަހަރު ، ހަތިޔާރާއެކު ތިބެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް އިއްޔެ ވަނީ ދައުރު ވެފައެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް