އެންމެ 18 ރުފިޔާއަށް އިޓަލީގައި ގެ ވިއްކަން ފަށައިފި

އިޓަލީގެ ޓައުން އެއްގައި އެއްވެސް ޑިޕޮސިޓަކާއި ނުލައި އެއް ޔޫރޯ އަށް ގެ ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އިޓަލީގެ ލޮރެންޒާނާ ޓައުންގައި މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ފަޅުގެތައް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ޑިޕޮސިޓެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަދި އިޓަލީގެ އިދާރާތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ދެކުނު އިޓަލީގެ ލޯކަލް ޓެކްސް ކުޑަވުމާއި އެކު އެކަމުގެ ފައިދާވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށެވެ.

އެއް އިއުރޯ އަށް ގެ ވިއްކާ މި ސްކީމުން ގެ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެއްވެސް ޑިޕޮސިޓެއް ނުނެގި ނަމަވެސް ގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ގެތައް ގަންނަ ފަރާތުން ނިންމަން ޖެހޭނެކަން އިޓަލީގެ އިދާރާ ތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން ގެ ގަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ދުވަސް ތެރޭ ގޭގެ މަސައްކަތް ފެށި އެންމެ ގިނަވެގެން 3 އަަރު ދުވަހުން އެއްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ގެ ނިންމަން ޖެހެއެވެ.

މި ގެތަކުގެ ބޮޑުމިން އުޅެނީ 430 އަކަފޫޓާއި 1600 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގައެވެ.

މި ސްކީމުން ގެ ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ގެއަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލުތަކުގެ ޕްލޭން އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. އަދި ގެއަށް 20 ހާސް ޔޫރޯ ހަރަދުކުރަން އެއްބަސްވާނެ ޖެހޭނެ ކަމަށް ލޮރެންޒާނާ ޓައުންގެ މޭޔަރ މިޝޭލް އުންގާރޯ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޓަލީގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައިވާ ލޮރެންޒާނާ ޓައުންގެ އާބާދީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވާން ފެށުމަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅުގެތައް އެއްވެސް ޑިޕޮސިޓަކާއި ނުލައި އެހާ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލަން މެދުވެރިވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް