ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ

ތިނަދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ދާދި ދެންމެއަކު މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފައްސިވެފައިވަނީ ތިނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ 10 ދުވަސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު 6 މާޗު ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 1 ފަރާތެކެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް