ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލެެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ސަރަހައްދުގައި އެވެ. އެގޮތުން އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ސައިކަލުތަކަކާއި ކާރެއް ޖެހިގެެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ބާެރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އައި ކާރެއް 3 ސައިކަލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެެ.

އެގޮތުން މި އެކްސިޑެންޓުގައި ދެމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން އެދެމީހުން މިހާރު ވަނީ ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް