ޚާން ޔުނިސްގެ އިތުރު އަވަށަކަށް ޔަހޫދީން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ބަޔަކު ޝަހީދުވެއްޖެ

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޚާން ޔުނިސްގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޚުޒާއާ އަވަށުގެ ގެއަކަށް ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި އިތުރު ބަޔަކު ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން މިއަދު ހެނދުނު ޚާން ޔުނިސްގެ ހައްމާދު އަވަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތަކަށް ދިން ހަަމަލާއެއްގައި 26 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ޔަހޫދީން ޚުޒާއާ އަވަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި 2 މީހަކު ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އިމާރާތުގެ ކުނިތަކުގެ ދަށުގައި އެތައް ބަޔަކު ތާށިވެފައި ތިބި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް