އެޕަލް އިން އައިފޯނު 15 އޯވާހީޓް ވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އައިފޯން 15 އަދި އައިފޯނު 15 ޕްރޯ ފްލެގްޝިޕް ފޯނުތައް އޯވަހީޓިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އައިއޯއެސް 17.0.3 އަޕްޑޭޓް އެޕަލް އިން ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްގެ ސަބަބުން މުހިންމު ބަގް ފިކްސްތަކާއި ސެކިއުރިޓީ އަޕްޑޭޓްތައް ލިބި، އައިފޯންތައް ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ހޫނުވުމަށް ދިމާވެދާނެ ފަދަ މައްސަލައެއް ހައްލުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަޕަލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓް ނެރުނީ ހަމައެކަނި އާ ޑިވައިސްތަކަށް އެކަންޏެއް ނޫން، ކުރީގެ އައިފޯންތަކަށްވެސް މި އަޕްޑޭޓް ނެރެފައިވެއެވެ.

އައިފޯނު 15 ވިއްކަން ފެށިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ހޫނުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. އަދި މީސް މީޑިއާގައި މިމައުޟޫއަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޕަލްއިން ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނާއި އެއްގޮތަށް އައިއޯއެސް 17.0.3 ގެ ސޮފްޓްވެއާރ އަޕްޑޭޓް އިން މި މައްސަލަ ވަނީ ހައްލުކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައަކީ ފޯނުގެ ހާރޑްވެއަރ މައްސަލެއް ނޫންކަންވެސްވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް