ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރި ކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނީޔާ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ދެންމެ ކުރި ޓުވީޓެެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގދ ތިނަދޫގައި 13 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެމައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް ގުޅިގެން  ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި މިކަހަލަ މައްސަލަ ތަކަކީ ފުލުހުން ސީރައަސް ކޮޮށް ބަލަމުން ދާނެެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިނަދޫގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެެއް ފެންމަތިވެފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިކަން އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ ޓްވިޓާގައި މީހަކު ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް