އަލިމަނިކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގޭ، އަލިމަނިކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަލި ލިމަނިކުގެ އިތުރުން ހއ. ހޯރަފުށީ އަލަނާސިގޭ މުހައްމަދު ތަސްލީމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، ދެމީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވަނީ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

އަލިމަނިކުގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަފރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު، ތަސްލީމްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކޯޓުން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަލިމަނިކު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމުން އޭނާ ދެން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނީ ދެ އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ އަދަބެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް