ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބުރިޖުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް – ސައުދު

ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބުރިޖުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގއ.ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމަބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ސައުދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫ ބުރިޖުގެ މަޝްރޫއުގެ ވައުދު ސަރުކާރުން ފުއްދަވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމާއި އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލަތުގައިވެސް ވިލިނގިލި ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވައުދުތަކުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާކަން ސައުދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގއ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިނގިއްޔާ ކޫއްޑޫގެ ބުރިޖު ވައުދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެ ބްރިޖު އަޅާ ސަރަހައްދަކީ މިޔަރު އާލާވާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ސައިންޓިފިކް ގޮތެއްގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިނގިލި-ކޫއްޑޫގެ ބުރިޖު ވައުދުގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވީ ކުއްޑޫ އާއި މާމެންދުއާ ދެމެދު ބުރިޖެއް އެޅުމަށް މާމެންދޫގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ގަންދީ ބުނާ މީ ތެދޭ ކަޓަ ޖަހާނެ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އިންތިޚާބަކާ، ސައުދު ވިޔަސް ދޮގު ވާނީ ދޮގަށް،ކެންޕޭން މަޅި ނުޖައްސަވާ،ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު ނޫން ބުރިޖު،ވިލިނގިލީ ހުރިހާ މަގަކު ތާރަ އެޅުން މުހިންމީ، ވިލިނގިލީ އިންޖީނުގެ ނިންމުން މުހިންމީ،ވިލިނގިލީ ފެނަކަ އޮފީސް އެޅުން މުހިންމީ، ވިލިނގިލީ ހޮސްޕިޓަލް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިންޖުވުން މުހިންމީ، ވިލިނގިލީ ބަދަރު ޝީޓު ފައިލް ކުރުން މުހިންމީ، ވިލިނހިލީ ޒުވާނުން ފުޓްބޯލް ކުޅޭނެ ގޮތް ހެދުން މުހިންމީ،ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެގޭ އެމް ޑީ ޕީން ސައުދު ކައިޔަށް ސަލާން ޖަހަން މާލެ ގޮއްސި ކަން، ލަދު ހަޔާތް ކެޑުނީމަ ވާނީ ތިޔަހެން، ކޮންކަމެއް ވިލިގިއްޔަށް ކޮއްދީގެން ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން އެމް ޑީ ޕީ ކެޑިޑޭޓުން ނަށް ވޯޓް ދޭންވީ،

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް