ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުން އާޒިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ލީޑަރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް އާޒިމް އެޑްވައިޒުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައި އާޒިމް ވަނީ ގާސިމް އިބްރާހިމްއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަމުން އިސްތިއުފާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އިންތިހާބުކުރުމަކީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ މިސްތަގުބަލަށް އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތް ކަމަށާއި، އަދި ގައުމުގައި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓޭނެ ވެރިޔަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާތީ އާއި، 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިސްވެއޮވެ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމާއި ގުޅިގެން، މަނިކުފާނުގެ އެޑްވައިޒރުކަމުގައި މިވަގުތުހުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާތީވެ، އެމަގާމުން މިއަދުން ފެށިގެން މިއަދުން ފެށިގެން އިސްތިއުފާދީފީމެވެ." – އާޒިމް

ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު އާޒިމް މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުކުރުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އެޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށެވެ. އެއީ ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު އިތުރު އެހެން ބެފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވާފައިނުވާތީއެވެ. އަދި ޖޭޕީން އަންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުއާއި އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" އާއި ގުޅިގެން މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް