ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކު ކާ ހިތްވަނީތަ؟ މި އޮތީ ރެސިޕީ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

50 ގްރާމް ސްޓާޗް (ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް)
50 ގްރާމް ކޮކޯ ޕައުޑަރ
1 ލީޓަރު ކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް)
100 މިލިމީޓަރު ހެވީ ކްރީމް
300 ގްރާމް ޑާކް ޗޮކޮލެޓް
150 ގްރާމް ހަކުރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:
އެންމެ ފުރަތަމަ ކިރު، ހެވީ ކްރީމް، ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ސްޓާޗް އަދި ހަކުރު ބޯތައްޓެއްގައި އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ޓްރޭ އެއްގެ ތެރެއަށް ކުރިން އެއްކުރި ތަކެތި ފުރާނާލުމަށްފަހު، ޓްރޭ އުނދުންމައްޗަށްލާފައި މަޑު ގިނީގައި ކައްކާލަމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. ޑާކް ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށް ވިރެންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު އެހެން ޓްރޭއެއްގެ ތެރެއަށް އެއްކުރި ފުށްގަނޑު އަޅާލާށެވެ. ދެން ތައްޔާރު ކުރި ޗޮކްލެޓް ފުށްގަނޑު ހަތަރު ގަޑިއިރު ވަންދެން ފްރިޖަށްލުމަށްފަހު ނެގުމުން ޗޮކްލެޓް މޫސް ކޭކް ތައްޔާރު ކުރެވުނީއެވެ. ބޭނުންނަމަ ކޭކުގެ މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑަރ ނުވަތަ މައިލޯ ކޮޅެއް ވެސް އެޅިދާނެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް