ރާއްޖެއަށް އުންމީދީ މޮޅެއް!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ-ބަންގާޅު ބައްދަލުކުރި މެޗު ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު ވަނީ އާކޮށްފައި: މިރޭގެ މެޗު ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން :- ގާފު ފޮޓޯ | އިމޭޖަސްއެމްވީ

އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021: ރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން :ގާފު ފޮޓޯ- އިމޭޖަސްއެމްވީ