"ދަގެނާ" މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފާރާތެއް ހޯދަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލގިލީގައި "ދަގެނާ" ނަމުގައި ހުޅުވި ރިހިބިލިޓެޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރަން ހުރި މަރާމާތުތައް 30 ދުވަހުގެ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އިއުލާނު ނަންބަރ IUL)434-PRC/434/2021/13) ގައި ވާގޮތުގައި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނާނީ 2021 ޖަނަވަރީ 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު  ހެނދުނު 11 ޖަހާއިރު "ދަގެނާ"، ކޮމިއުނިޓީ ރިހިބިލިޓޭޝަން ސާވިސަސް ސެންޓަރުގައިއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އޮންނާނީ 2021 ފެބްރުއަރީ 3 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 11 ޖަހާއިރު ހަަމަ އެ ސެންޓަރުގައެވެ.

ދަގެނާ ހުޅުވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި އެވެ. ދަގެނާ ހިދުމަތަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ ކަންކަންމުގެ އިތުރުން އެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުޅި މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ވަށާޖެހޭ ނިޒާމެކެވެ.

"ދަގެނާ"ގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން. ކައުންސެލިންގ، ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު، ޓްރޭނިންގ، އަފްޓަރކެއަރ އަދި އައުޓްރީޗް ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް