ތިނަދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ރޭ ދަންވަރު ގދ, ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާއަކަށްފަހު މުޅި ތިނަދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑި 12 ގަޑި އިރު ހޭދަވި އިރު އަދިވެސް މުޅި ރަށަށް ކަރަންޓު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

    ކޮމެންޓް

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް