މީހެއްގެ އަތުން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު "ކައްވާލި" ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް : ގާސިމް

ޖަޕާން މީހެއްގެ އަތުން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އަތުލައިގަނެފައިވާކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ކުރާ ތުހުމަތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

މުސްޠަފާ އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ޖަޕާނު މީހެއް އިނދަ ޖައްސާލާފައިވާކަމަސާއި، 15 މިލިއަން ޑޮލަރު އޭނާގެ އަތުން "ކައްވާލާފައި" ވާކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނެއް ކިޔައިގެން އުޅުއްވަނީ ވައްކަން ކުރައްވަންކަމަށްވެސް މުސްތަފާ ވަނީ ގާސިމް އަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

މުސްތަފާގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ރައްދުދެއްވަމުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުސްޠަފާ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ވާޖަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަޤީގަތެއްނެތް ވާހަކަތަކެއްކަމަށާއި އެއީ ބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޤާސިމް ވަނީ އެފަދަ ނުބައި މީހުންގެ ދޮގު ވާހަކަތަކުން މުޅި އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެދި ދުޢާ ދަންނަވާފައެވެ.

 

މި ފަހަކަށް ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނަށާއި، އެނޫންވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތައް މުސްޠަފާ ދަނީ ހާމަކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ތުހުމަތުތައް އެބޭފުޅުން ދޮގުކުރައްވައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް