ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ސްކޫލަކަށް އަބޫބަކުރު ސުކޫލް

ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ 8ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ހަަފްލާގެ ތެރެއިން :- ގާފު ފޮޓޯ : ޝުއާއު ހަނީފް

ގދ ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ އަށްވަނަ ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުން ދެ ގޮފި އެއްކޮށް އެއްވަނަ ސްކޫލަކަށް ގދ. ތިނަދޫގެ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުން އަބޫބަކުރު ސްކޫލް އެއްވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު، ދެގޮފި އެއްކޮށް ދެވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ތިނަދޫ ސްކޫލެވެ. އަދި ތިންވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެވެ.

ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ވަނައަށް އައި ކުދިންގެ ނަތީއްޖާ ފާޅުކުރުމަށް މިރޭ ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާރޕޯޓްގެ މެނޭޖާރ މުހައްމަދު ޝަރީފެވެ.

ގދ.ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިމަހުގެ 19 އިން 21 އަށް ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގަ ބޭއްވި މި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 238 ކުދިން ބައިވެރިވައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް